Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1.Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на капаро в размер на 50 % от стойността на цената на пътуването, ако не е упоменато друго в програмата.

2.Остатъкът до пълната сума трябва да внесете не по късно от 30 работни дни преди датата на заминаването. За самолетни екскурзии и Новогодишни програми – 45 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации. 

ВИЗИ

3. Визи и други документи

3.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани,

Туроператорът предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от

Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи

/резервации, ваучер. билети и др. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на

документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се

счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

3.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от

Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват.

3. 3. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се

 

съдържа в допълнително предоставената от туроператора информация.

4.Туроператорът се задължава да предостави всички описани по-горе услуги.

5.Всички щети, нанесени на автобуса, хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол.

6.Вашата стая е резервирана от 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително.

ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

7.Ако желаете да направите промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените ще ви бъдат потвърдени до 3 работни дни, при наличие на свободни места 8.Клиентът може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора минимум 7 работни дни преди началната дата на пътуването, ако то не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни билети.

9.В случай на отказ от ранна резервация, сумата не се възстановява. Може да се използва за друга резервация, но вече без отстъпката.

10.В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на ТУРОПЕРАТОРА, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция - 3 дни след записване и внасяне на депозит.

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

·       при пътуване в чужбина:

а) след изтичане на срока от 3 дни и до 60 дни преди датата на пътуването - такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.

б)от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност напътуването

·       при пътуване в страната:

а) след изтичане на срока от 3 дни  и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация – 20 лв

б) от 19 до 14  дни преди датата на пътуването –  в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите горе, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.

При подаване на документи с неверни данни и неспазване  на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

РЕКЛАМАЦИИ

11.Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да представи в писмен вид до 7 дни след датата на завръщането си в офиса на агенцията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯТ за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

12. “Тиара Тур “ ООД е сключил застраховка “ Отговорност на Туроператора “ със ЗД Евроинс, полица № 03700100000944от 01.05.2016, до 30.04.2017 Клиентите се уведомяват за чл.35 от Закона за туризма от 23.05.2002 г.

13. При несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок, агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да дължи неустойки.

ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА

14.Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промяната или да се откаже от пътуването в срок от 3 дни, след като бъде информиран.

ОТГОВОРНОСТИ

15.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

16.Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

17.При дублиране на стаи от страна на хотела, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

20.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

21.При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

22.Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

23.Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на тур мениджъра. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползвани услуги.

 

Туроператор:                                                                                                                          Потребител:

 

 

 

Лицензи и сертификати:

Тиара Тур ООД е лицензиран туроператор съгласно българското и международното законодателство.
Лиценз за туроператор № РК – 01 – 6968/ 08.08.12. Застраховка - ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор за
застраховка “Отговорност на Туроператора“ ,   Застрахователна полица 03700100001458/11.04.2018 г.   при “ЗД Евроинс” АД по чл. 97 от ЗТ.

 

Данни за фирмата и банкова сметка

Тиара Тур ООД   121 182 607

София ул. Пиротска 45

Банкова сметка

РАЙФАЙЗЕНБАНК АД

IBAN: BG25RZBB91551022192315 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО GDPR

„Тиара тур” ООД е администратор на лични данни.

В качеството си на такъв за предоставяне на туристически услуги, „Тиара тур” ООД отговаря на всички изисквания на новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от ЕС.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Пълното име на акта е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Накратко ще бъде наричан в този документ Регламентът, GDPR или ОРЗД.

Текста му на всички европейски езици можете да прочетете тук: (GDPR)

Настоящата декларация за поверителност влиза в сила на 25.05.2018г.

„Тиара Тур” ООД събира единствено данните на лица, необходими за извършване на предлаганата туристическа услуга и ги пази отговорно и законосъобразно.

 1. Кои сме ние?

Данни за Администратора

Наименование: „Тиара Тур” ООД с ЕИК 121182607

Местоположение: гр. София

Държава: България

Адрес на управление: 1303 София ул. “Пиротска” 45 вх. Б ат. 28

Адрес за кореспонденция: 1303 София ул. “Пиротска” 45 вх. Б ат. 28

тел: (02) 426 5646

мобилен: 0899 959588

e-mail: sales@tiaratour-bg.com

Работно време: 10.00ч - 18.30ч.

Почивни дни: събота и неделя

„Тиара Тур” ООД е администратор на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, „Тиара Тур“ ООД действа в качеството си на обработващ тези данни. (Например ако вие сте туроператор, по отношение на когото ние се явяваме агент или клиент на когото предоставяме свързана туристическа услуга – например искате от нас да ви направим хотелска резервация или да ви закупим самолетен билет)

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

С Длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете тук:

Ел. поща:  sales@tiaratour-bg.comТел: +359 899 959588

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Тиара Тур“ ООД :

„Обикновени” лични данни:

 • собствено име и фамилия;
 • домашен адрес;
 • дата на раждане/възраст
 • имейл адрес
 • номер на лична карта/паспорт за самоличност;
 • адрес на интернет протокол (IP);
 • идентификационен номер на „бисквитка“.

Нашият сайт  www.tiaratour-bg.com/ използва бисквитки, без които не би могъл да ви предостави коректни услуги. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта, като ни позволяват да поддържаме логическа сесия между вашият клиентски браузер ( профил) и сървъра.

Аналитични бисквитки

Тези бисквитки ни дават информация за броя посещения в нашия сайт и благодарение на тях можем да анализираме дали нашите потребители работят лесно с него и дали сме дали отговор на често задаваните въпроси(бисквитки на Google Analytics). Те не дават никаква информация за вашите лични данни, а само

ни показват дали сте разгледали повече от една страница от сайта ни, колко пъти сте посетили дадени страници, дали използвате мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ви позволяват да ви предоставим по-персонализирана услуга (например запазване на последно търсене на оферта) и така да се възползвате най-оптимално от функциите на сайта ни. Те не съхраняват личната ви информация.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. Ние не ползваме такива бисквитки, но ако кликнете върху рекламните съобщения в сайта, то те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те също не съхраняват никаква лична информация.

Във вашата власт е да направите настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт. За целта влезте в настройките на браузера, който ползвате и следвайте инструкциите. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно да ограничите и функционалността на сайта на собственото си устройство.

2.2. Специални категории данни, които обработваме: ЕГН (Единен граждански номер) – в случаите, когато това е необходимо за да изпълним договорните си отношения, или ако сме задължени от закона. Чувствителни данни: данни за здравословното ви състояние (при сключване на медицински застраховки и/или при възникване на застрахователно събитие по време на пътуване, както и болничен лист ако сте наш служител) Родствени връзки (когато това е необходимо за целите на договора – например малолетно/непълнолетно лице под ваша опека или ползване на промоция „меден месец”)

2.3. Източник на данните: Субект на данните (тоест Вие) Обществено достъпен публичен регистър – ТР, ИР, Националния туристически регистър към Министерство на туризма Туристически агенти, които се явяват обработващи данните за целите на услугите, които ви предоставяме Туроператори – партньори

Търговци, които се явяват обработващи данните – (заявки за фирмени пътувания)

2.4. Цели и принципи на използване на личните данни, които събираме: Обработване на Вашите данни е с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предоставяне на туристическа услуга - организирано пътуване, отделен елемент от него, или свързана с него услуга. (лична карта /паспорт са необходими при хотелско настаняване, телефонен номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронна поща – за изпращане на бордна карта и самолетен билет) основание чл. 6, ал. 1 от Регламенът, а именно: Изпълнение на задълженията на „Тиара тур“ ООД по договор с Вас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на Вас и/или на лицата, които Вие представлявате, за да можем да защитим жизнено важни Ваши/техни интереси (при настъпване застрахователно събитие и Вие в този момент не сте в състояние да реагирате). Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Тиара Тур“ ООД (моля вижте подробно информация за това в сектора за основанията, които ни дават право да обработваме данните Ви). За целите на законния (легитимния) интерес на „Тиара Тур“ ООД . Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

„Тиара Тур“ ООД приема и съхранява само данните, които са необходими и относими към предоставяната услуга.

„Тиара Тур“ ООД не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след искане за прехвърлянето им, както и не съхранява всички получени данни.

Ако получените данни съдържат такива от трети лица, „Тиара Тур“ ООД ги съхранява под контрола на субекта заявител. Тези данни се управляват само за неговите нужди, но не и за други цели на „Тиара Тур“ ООД.

Ако сте наш служител:

Освен горепосочените цели (доколкото изпълнението на договорите с клиентите се извършва чрез вас), също и за защита на правата Ви и законните ни интереси, както и за защита на Вашите права и законни интереси, за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство (КТ, КСО, ДОПК) и за целите на договорните правоотношения в изпълнение на длъжностната ви

характеристика. Обработването на данните за здравното Ви състояние е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, както и по Закона за лекарската експертиза и КСО (за обезщетение при болничен, за осигуряване при майчинство и пр.)

2.5. Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са:

2.5.1. Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение:

Законът ни задължава да обработваме данните ви за целите на туристическото Ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закон за задълженията и договорите, ТЗ, Стату и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др. По Кодекса за застраховането, за да сключим медицинска застраховка във връзка с Ваше пътуване и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури) По Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете) По Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали). ВАЖНО е да се отбележи, че през виртуален ПОС плащането е директно към банката, през системата БОРИКА. Ние не обработваме финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка и системата БОРИКА. В този смисъл разплащането през виртуалния ПОС терминал не е по-различно от разплащането през физически ПОС терминал. По Закона за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията и по Закона за мерките срещу изпирането на пари)

***Освен горепосочените нормативни актове, действат и други свързани с тях.

2.5.2. Обработване на Вашите данни въз основа на сключен договор с Вас.

2.5.3. Обработване на Вашите данни въз основа на заявка по телефон, или чрез друго средство за масова комуникация.

1 За статистически цели (при интерес към даден туристически продукт).

2 За упражняване или защита на правни претенции.

3 При възлагате на „Тиара Тур“ ООД обработката на лични данни на трето лице за използване на услуга, „Тиара Тур“ ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

4 При резервиране на допълнителни туристически услуги за Ваше пътуване или ваканция чрез наш хиперлинк/хиперлинкове, без да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. В подобен случай „Тиара Тур“ ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Тиара Тур“ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие, като ползвател на услугата избирате да заредите в услугата към доставчика (независимо дали тези данни са, или не са лични). В този случай „Тиара Тур“ ООД не е включен в процеса на взимане на решение дали ще се използва услугата за обработка на лични данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Тиара Тур“ ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия на резервационната система и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

2.6. Законни интереси, преследвани от нас или от трети страни – наши партньори, биха били следните: Ние сме търговско дружество, което работи като туроператор и агент. Легитимният ни интерес е пряко свързан с осъществявания от нас предмет на дейност, за изпълнение на договорните ни отношения – предоставяне на туристическа услуга. Интересите на „Тиара Тур“ ООД и на трети страни в областта на търговията, правната сигурност и данъчната политика произтичат от естеството на осъществяваната от нас търговска дейност.

Ние сме член на ИАТА Ние сме застрахователен агент Трети страни, които работят за нас са счетоводители, туроператори, агенти, превозвачи, адвокати, екскурзоводи, музейни работници, застрахователи. Техният законен интерес произтича пряко от реализираната от тях търговска дейност.

2.7. Организации/лица, които е възможно да получат личните Ви данни биха били: Туристически агенти и членове на БАТА и АБТTА вписани в националния туристически регистър към Министерство на Туризма и/или съответните Туристически регистри на друга държава (т.6- от ПРЗ на закона за туризма) Хотелиери (Закон за гражданската регистрация) Обслужващата ни счетоводна фирма (Закон за счетоводството) Администрации пред които кандидатствате за виза Авиопревозвачи и членове на ИАТА Превозвачи (когато това е необходимо по международен договор) Адвокатска кантора/адвокат/юрист (в случай за защита на легитимния ни интерес) Застрахователна компания НАП Органите на държавната власт

ІІІ. Принципи при обработване.

Ние спазваме следните принципи при обработване на данните ви: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработване и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ІV. Съгласие:

Със съгласието си да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на заявление за оттегляне на съгласието (моля вижте формуляра на заявлението тук кликнете върху интерактивния текст) или да използвате имейл (писмо) със свободен текст.

 1. Предаване на личните данни на държава извън ЕС, или на международна организация

„Тиара Тур“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Ние нямаме намерение да предадем вашите лични данни на трети лица без предварително да получим Вашето съгласие,освен ако не се налага за целите на договора (например пътуване в страна с визов режим).

VІ. Ние не продаваме вашите данни на никого!

„Тиара Тур“ ООД може по собствена преценка да предоставя част или всички Ваши лични данни на съответен отдел, за изпълнение на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

VІІ. Период на съхраняване на данните

(„Тиара Тур“ ООД ) съхранява Вашите лични данни в следните срокове:

 1. При законови основания: По чл.91 от Закона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок), До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията във връзка с т.60-68 от ДРЗ към закона за туризма) (с възможност за удължаване до 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок),

По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 - те години). При трудови и осигурителни правоотношения - 50 (петдесет) години. При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото, срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).

 1. При договорни основания (освен ако обработването не е на законово основание и ако Закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок): При закупуване на самолетен билет и/или хотелска резервация чрез нас - до получаване на съответния билет или ваучер данните ви се изтриват веднага от системата, доколкото ние се явяваме обработващи на данните между Вас и Администратора, който ви предоставя крайната услуга – например авиопревозвача. Данните Ви могат да бъдат запазени по изключение, ако Вие сте създали потребителски профил под Ваш контрол за да ползвате отстъпки в системата и/или ако сте дали своето съгласие за целите на маркетинговата политика на фирмата (директна и/или индиректна). В този случай имате право да оттеглите съгласието си по всяко време и в зависимост от системата – ако имате достъп с клиентски профил да изтриете данните сами и/или да поискате да бъдете забравен/а (а данните изтрити), като попълните формуляр тук и/или ни пишете– свободен текст на имейла посочен по-горе или на ръка.(моля вижте правата си по-долу в декларацията пункт VІІІ), С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора, Данните ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с Регламента.
 2. При Ваше съгласие – докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието: Вижте процедурата за унищожаване на данните тук.

VІІІ. Вашите права са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона се наричате субект на данните) имате следните права: имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Тиара Тур“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни; имате право да поискате от Тиара Тур ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; имате право да поискате от Тиара Тур ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; имате право да поискате от „Тиара Тур“ ООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

ВНИМАНИЕ: Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

- за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

- за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

ІХ Вие: имате право да поискате от „Тиара Тур“ ООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора; имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани съобщения); имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране; при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е в обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработка на вашите лични данни).

Х. Имате право на жалба до Европейски надзорен орган

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Тиара Тур“ ООД , трети страни, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „Тиара Тур“ ООД” или директно до Длъжностното лице по защита на данните, на горепосочените контакти.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ Декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Също така, отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима. Ако могат да бъдат използвани за повторно

идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД.”

КОИ ДАННИ НЕ СА ЛИЧНИ?

Примерите за данни, които не се считат за лични данни, включват: регистрационен номер на дружество; имейл адрес, като например инфо@дружество.com; анонимни данни.

Защо „Тиара Тур“ ООД събира и съхранява лични данни? За да ви предоставим туристическите услуги, е необходимо да съберем лични данни с цел да изпълним (и/или да сключим) договор за предоставяне на туристическа услуга - организирано пътуване и ли отделен елемент от него или свързана с него услуга. (личната карта /паспортът са необходими при хотелското настаняване, телефонният ви номер за връзка с вас и/или на посочено от вас лице при застрахователно събитие, електронната ви поща – за изпращане на бордна карта и самолетен билет) основание чл. 6, ал. 1 от Регламента, а именно: Изпълнение на задълженията на „Тиара Тур“ ООД по договор с Вас; (в това число: за защита на правата и законните интереси на Вас и/или на децата, които Вие представлявате или възрастните хора, на които Вие сте асистент и за да можем да защитим жизнено важни ваши интереси, ако настъпи застрахователно събитие и вие в този момент не сте в състояние да реагирате) Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Тиара Тур“ ООД (моля вижте подборно информация за

това в сектора за основанията, които ни дават право да обработваме данните ви). За целите на законния (легитимния) интерес на „Тиара Тур“ ООД и на Вашия легитимен интерес (например по застрахователна полица) и/или с Ваше съгласие.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е необходима (належаща) за предоставяне на услугата ни и не цели навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Тиара Тур“ ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за Законите ни задължават да обработваме данните ви за целите на туристическото ви пътуване и/или издаването на туристически ваучер, и/или резервационна бланка, и/или за хотелско настаняване, издаване на самолетни билети и /или свързани с тях услуги: Закон за туризма, КОНВЕНЦИЯ за международно гражданско въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване, Закона за задълженията и договорите, ТЗ, Стату и регулации на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), Международна конвенция за превоз на пътници и багаж по железници (СIV), Международна конвенция за железопътни превози (CОТIF), Регламент (ЕС) № 1177/2010, Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и др.

По Кодекс за застраховането за да сключим медицинска застраховка във връзка с пътуването Ви и/или да обявим настъпило събитие пред застрахователя

По ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

По Закон за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете)

По Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали).

По Закон за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията следва да се посочат имената и ЕГН-то ви)

При резервиране на допълнителни туристически услуги за Ваше пътуване или ваканция чрез наш хиперлинк/хиперлинкове, без да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302

***Освен горепосочените нормативни актове, действат и други свързани с тях.

2.5.2. Обработване на Вашите данни въз основа на сключен договор с вас.

 1. Обработването се основава на Вашето съгласие. (когато ви правим резервация, в това число ако ползвате услугите ни по телефон или друго средство за масова комуникация и, в случай, че не е налице някое от горепосочените законови основания); Вашето съгласие ни е необходимо за следните цели:
 2. 1. За целите на директния маркетинг (например, за да можем да ви пратим горещи оферти или оферти ласт минут).
 3. 2. За статистически цели. (За да можем да преценим коя оферта е най-подходяща за вас)
 4. 3. За профилиране ( клиентски акаунт, програма за събиране на точки и пр.)
 5. Съгласие не е необходимо (освен при законово основание) също и когато обработваме данните ви и за някоя от долните цели:

1 По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

2 за статистически цели (при интерес към даден туристически продукт или за Google Adwords ).

3 за упражняване или защитата на правни претенции.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние не продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„Тиара Тур“ ООД може да предостави Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „Тиара Тур“ ООД .

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„Тиара Тур“ ООД събира, съхранява и използва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.(виж подробно пункт VІІ)

Взели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп. Разполагаме с интегрирана система за защита на информацията, а именно персонални акаунти за достъп, защитени входове с username и password и още:

а. Изисква се авторизация

 1. Софтуерът НЕ СЪХРАНЯВА локално на компютрите на служителите никакви данни.
 2. c. Всеки служител разполага с ограничен дотъп само до информацията, която е необходима за извършване на неговите задължения

7.При подадено писмено и/или email заявление от клиент – всички негови данни биват изтрити и/или анонимизирани от системата.

 1. Клиента се съгласява да предостави данните като обелязва отметка на website-a при регистрация/резервация.

Останалите подробности за системите СА фирмена тайна, която може да бъде разкрита само на служитебите от КЗЛ, с оглед Вашата сигурност.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Тиара Тур“ ООД, по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация: Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС). Данни за контакт на Длъжностното лице с когото можете да се свържете Цели на обработването; Правно основание за обработката; Съответни категории лични данни, които се обработват; Получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити; Получатели в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС; Ако обработката се основава на законните интереси на „Тиара Тур” ООД или на трета страна, информация за тези интереси. Предвиден срок, за който ще се съхраняват личните данни; Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване; Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време; Подробности за правото Ви на жалба до Европейски надзорен орган; Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни. Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас. Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към фомуляр), или да отправите искане на посочените контактни данни на („Тиара Тур“ ООД ), или директно на посочените контактни данни на Длъжностното лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да удостоверите самоличността си еднозначно – лични документи, клиентски номер, електронна карта.

Местоположение:

Държава: …………………………………………………………………………………………..

Адрес: ……………………………………………………………………………………..............

Телефон: …………………………...……………………………………………………………………..

Ел. поща: ……………………………...…………………………………………………………………..

Интернет страница: …………………..………………………………………………………………...

С нашето Длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: sales@tiaratour-bg.com

Тел:+359 899 959588.

Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които Администраторът има право да определи разумна такса.

Към пълния текст тук 

СЪГЛАСИЕ

 

Съгласявайки се с Декларацията за поверителност относно нашата Политика за обработване на лични данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни за посочените цели.