Документи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

1.10. Необходими лични документи за включване в организираното пътуване:

        1.10.1. За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария,

Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на

валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

         1.10.2. За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия,

Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;

- Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата

на връщане от пътуването.

         10.3. За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на

валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За деца под 18 г., пътуващи сами или с

единия от родителите - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално

заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса.

Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията. За деца под 18 г., пътуващи сами

или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на

хърватски или английски език.

        1.10.4. Европейска здравна карта.

        1.10.5. Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма.

        Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов

режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички

неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

        При пътуване в държави, изискващи визи за влизане в страната им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати

необходимите такси за издаване на визи от Посолството на съответната държава. Издаването нa виза за съответната

държава е в компетенцията единствено на съответното посолството и не се гарантира по никакъв начин от

ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на съответното Посолство по каквито и да било причини, платените от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в

съответната информация според действащото законодателство.

        1.10.6. Договор за туристическия пакет и свързани туристически услуги – сключва се при записване за

определена програма.

        1.10.7. Ваучер за организирано пътуване – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на

екскурзията и заявените допълнителни услуги.

        1.10.8. Застраховка – съгласно изискванията на настояшият договор и действащото българско законодателство.

        1.10.9. Предоставени лични данни и посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на

пътуването или телефон за връзка с близък роднина.

        1.10.10. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет

При неизпълнение на условията по т. 10.1. – 10.10., агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети,

породени от това, са за сметка на потърпевшите.

        1.11. Цени и начин на плащане

        Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените за

програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/. Цените

по всички сключени договори са гарантирани от агенцията.

        ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя цената на екскурзията / почивката, съгласно условията на чл. 87 от Закона за

туризма (ЗТ), след сключване на договор за туристически пакет и свързани туристически услуги, но не по-късно от 20

дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна в таксите за гориво; промяна на

летищните такси; промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата; промяна на пристанищни

такси; промяна в данъчните ставки; промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата (при чартърни

програми – в случай, че настъпи подобна промяна); промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода

между сключването му и датата на отпътуването; промяна в обменниите валутни курсове, отнасящи се за туристическия

пакет; размера на данъците или таксите върху включените в договора тур. услуги, наложени от трета страна, която не

участва пряко в изпълнението на тур. пакет, включително тур. такси, летищни такси, пристанищни такси и други.

        Възложителят има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на

разходите, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия

пакет, съгласно условията на Закона за туризма (ЗТ), условията на настоящият договор за туристически пакет и свързани

туристически услуги и действашото българско законодателство.

        В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, вследствие на обективно посочени причини

не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.

        Заплащането може да се извърши в брой, с кредитна карта или по банков път. В случай на плащане по банков

или електронен път моля посочете банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на

изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на агенцията, а извън България - за

сметка на възложителя.

        1.12. Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и

заплащат допълнително при сключване на договора. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма по

 

3

 

 

отделно. Възможността да се заявят допълнителни услуги след този срок се уточнява в офиса, където се записва

туристът.

Заявяването на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение.

     Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването ú.

     Ако по обективнипричини – изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, не

сформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не

може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер. В такъв случай,

ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

     Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявена допълнителна туристическа услуга, това не може да бъде повод за

отказ от пътуването въобще. Минималният брой туристи за изпълнение на допълнителните услуги се посочва за всяка

програма конкретно в общите условия на програмата.

     1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изцяло всички плащания направени за туристическия пакет без да дължи допълнително обезщетение,

компенсации или неустоики, когато:

     1.13.1. Набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора

и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не

по-късно от:

     - 20 дни преди започването на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с

продължителност, по-голяма от 6 дни

     - на 7 дни започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с продължителност от

2 до 6 дни

     - 48 часа преди започване на изпълнението на тур. пакет включително – в случай на пътувания с

продължителност, по – малка от два дни

     1.13.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни

обстоятелства и е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди

започването на изпълнението на туристическия пакет.

     В случаите когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на екскурзията за

извънредните автобуси е 48 часа преди началото на екскурзията. В този случай, агенцията възстановява всички внесени

суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.

     1.14. Съществените елементи на застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" се отнасят до следната

информация: Застраховката дава възможност на Застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при

заболяване и/или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Неговото пътуване и

пребиваване в чужбина. Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България. На

всички туристи до 65 г. се осигурява застраховка "Помощ при пътуване в чужбина", която е включена в цената на

екскурзията, с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма. За туристи между 66-79 г. е необходимо

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО доплащане за завишена застрахователна премия според тарифите и изискванията на

застрахователната компания, конкретно посочено във всяка програма/резервация.

     Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на

постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински

разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са

включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар,

че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Копие от пълните условия на задължителната

застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.

     Допълнително може да се застраховате за отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разходите за

съдействие, включително, репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. За

допълнителна информация за тези възможности се обръщайте към конкретната лицензирана застрахователна компания.

     1.15. Място на тръгване и място на пристигане:

- за автобусните/самолетни екскурзии се заминава от конкретно избрано и посочено в Раздел ІІ, т. 3 от настоящия

договор място/летище.

- за автобусните/самолетни екскурзии се пристига на конкретно избрано и посочено в Раздел ІІ, т. 3 от настоящия

договор място/летище

     Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини -

демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.

     1.16. Време за изпълнение – Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане

са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас

обстоятелства – виж раздел ІV, т. 4. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено

време.

     1.17. Всички понятия в настоящият договор, включително понятия, като турист, туристически продукт,

туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, пътуващ, основни туристически услуги,

допълнителни туристически услуги и други, се приемат и тълкуват по смисъла на Закона за туризма и действащото

законодателство на Република България.

 

4

 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

     2.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени

в туристическия пакет, както и да окаже съдействие на възложителя, в случай, че той изпадне в затруднение, съгласно

действащото българското законодателство.

     Не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или

условия, различни от описаните в договора.

     2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ прилага към настоящия договор сертификат от лицензирано Застрахователно

дружество “Евроинс “ АД, ЕИК 121265113, с адрес София, бул. “Христофор Колумб” 43, притежаващо лиценз за  извършване на застрахователна дейност 8 от 15.06.1998 на КФН., тел.0700 17 241, с която ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил Застрахователен договор за отговорност на туроператора номер 03700100001984 от дата 26.03.2019 г.

2.3. Да осигури изпълнението на допълнителните услуги, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настояшият договор.

Допълнителната услуга, която е заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за неотменна част от договора, след като бъде

потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, съгласно условията и сроковете на настоящият договор и действащото българско

законодателство.

     2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на

съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по

въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРЪТ в писмен вид в точка ІХ от Договора за

туристи с увреждания или с ограничена мобилност.

 

III. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА

     3.1. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число

и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без

това да променя по същество съдържанието на програмата.

     3.2. При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите

документите; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независимо от причините,

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира туристическия пакет и да удържи неустойки, както следва:

     - От деня, следващ деня на записването до 60-тия ден преди датата на заминаване – 10% от основната цена на

пътуването на турист.

     - От 59-тия ден до 10-тия ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист.

     - От 9-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.

     3.3. Смяна на дата за туристическия пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила

посочените при отказ от пътуване неустойки.

     Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато

това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези

случаи в сила влизат посочените неустойки.

     Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан

туристът.

     3.4. Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА:

     3.4.1. Съгласно съответните разпоредби на Закона за туризма и разпоредбите на настоящия договор,

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора,

които се дължат на:

     - Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

     - Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА

и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива

се считат всякакъв вид форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, стачки, военни действия както в страните,

предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни,

правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало

след сключване на договора, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища,

включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради

различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи

компроментиране на част от програмата във връзка с национални, религиозни и/или други празници, масови обществени

мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на

музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство

вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при

други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, забавяне на самолетни полети или автобусни

превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при

промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулация или прекъсване на

пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на

упълномощените органи да издадат виза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични

служби ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно

оформени документи или извършени правонарушения и други подобни причини и обстоятелства.

 

5

 

 

   При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и

на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРА да носи отговорност и да дължи неустойко

и/или обезщетения за това. Исковете в този случай следва да бъдат предявявани срещу превозвача, застрахователя или

други трети лица, причинили вредите, съгласно действащото законодателство.

   3.4.2. При всички останали случаи, непредвидени в чл 3.4.1. от настоящия Договор за туристически пакет и на

основание на съответните разпоредни от Закона за туризма, страните се споразумяват и уговарят горна граница на

ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на

договора в размер на пълният размер на всички изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ТУРОПЕРАТОРА суми по настоящия

договор плюс неустойка в размер на 3 % (три процента) върху тази сума.

   3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на

договора, които се дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато поради алкохолно и/или наркотично опианение възпрепятства

изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки,

ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило

да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място

служебни лица или други туристи.

   3.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за

предоставянето на услугата или не.

   3.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности,

документи и други, включително и оставени в хотела или студиото, превозното средство и/или на което и да е друго

място. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ (екскурзоводът или представител на агенцията) съдействат на потърпевшия

до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изцяло за негова сметка.

   3.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира по никакъв начин туристите, които

са се отказали от консумацията и използването на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и

по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не

възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи,

свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

   3.9. Поведение на туристите

   - Преди пътуването – ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на

всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес,

вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай

ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента

сума.

   - По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на

поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място.

ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна

анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано

от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди,

гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи

обяснение, компенсации, обезщетения или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е

документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи и/или със свидетелски

показания в случай на невъзможност или отказ за съставяне на такъв протокол.

   - По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение

на това изискване туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.

   - Емиграция – Някои клиенти използват туристическите програми, като начин за емиграция. При наличие на

подобни случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на

съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи

отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

   При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват

закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги.

   При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват

групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за

последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

   3.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват

се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с

отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни

автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи имуществена и морална отговорност пред клиента носи конкретният

изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

   3.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени

транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и

фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги

 

6

 

 

не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила

неустойките от раздел ІII т.3.2.

   3.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и

непреодолими събития.

   3.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено, забравено или погинало

имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при

нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или

не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна

на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

   3.14. При закъснение или анулиране на полет ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми

ТУРОПЕРАТОРА с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.

   3.15. В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно

общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да анулира

заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи

обезщетения или неустойки.

   3.16. ОТМЯНА на пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

   ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени пътуване, когато:

   - Не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване;

   - Това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на

ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки,

военнополитически конфликти, терористични действия, всакакъв вид природни бедствия, епидемии, гранични

неуредици и др.

   В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи лихви, обезщетения

или неустойки, като възстановява внесените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми, но без тази част от тях за извършените

фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически

разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

   При недостигане на минималния брой туристи за организираното пътуване, най-късно до:

   - 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет включително – в случай на пътувания с

продължителност, по-голяма от 6 дни

   - на 7 дни започване на изпълнението на туристическия пакет включително – в случай на пътувания с

продължителност от 2 до 6 дни

   - 48 часапреди започване на изпълнението на туристическия пакет включително – в случай на пътувания с

продължителност, по-малка от два дни

   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде надлежно уведомен съгласно реда и условията на настоящият договор. При поява

на непреодолима сила ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде уведомен съгласно условията на настоящия договор.

   Внесената сума ще бъде възстановена съгласно условията на настоящия договор след представяне на всички

издадени документи от офиса, където е записан туристът.

   3.17. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРА да изпълни услугите

съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може и без съгласието

на туристите и без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че не

представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

   - Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;

   - Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по-висока при същите

условия на настаняване и при същия пансионат;

   - Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на

програмата, съгласно действително направените разходи;

   - Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;

   В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи лихви, обезщетения

и/или неустойки.

   3.18. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРА да изпълни услугите

съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има правото да

предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с

така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическа услуга се

изразява само в писмена форма.

   В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо

съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено в случай, че с нея

са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.

   В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на

обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.

   В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическа услуга с друга, която има

същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в

 

7

 

 

писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или

морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.

      В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга с друга,

която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение до

разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

      3.19. В случаи на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА

причини, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той

има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга. За изпълнението на така предложената

компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без

изключение.

      3.20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При

представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на

таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения

на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на

интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира,

като влизат в сила обявените неустойки.

      ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява

туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма,

независимо от пропуснатия обем от услуги.

      3.21. При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми,

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната в раздел ІII, т. 3.2 схема.

      3.22. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от партньорите му

или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само за новозаписани туристи, при съответните условия, и не

могат да бъдат повод за искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или туристите по договора, за редуциране на цената или

основание за рекламация.

      3.23. Туристическа такса престой в случай, че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази

такса се заплаща задължително на място от туристите, на рецепцията на хотела. Агенцията не носи отговорност при

въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не

е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договор за организирано пътуване не е основание за

отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.

      3.24. ТУРОПЕРАТОРЪТ в качеството си на адмистратор на лични данни обработва лични данни, предоставени

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и за отмяна на Директива

95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните). На интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА е поместена

информация във връзка с политиката за защита на личните данни на компанията.

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

    4.1. За да сключи договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи необходимите документи и да заплати

според датата депозит или пълната стойност на пътуването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове

за плащане посочени в конкретната програма и/или оферта:

    4.1.1. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ТУРОПЕРАТОРЪТ и Туристическият агент

са му предоставили предварително всички условия на договора преди неговото сключване, намиращи се на интернет-

страницата на ТУРОПЕРАТОРА или в писмен вид съгласно изискванията на Закона за туризма и действащото

българско законодателство.

    4.1.2. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на Сертификат

за сключена "Застраховка за отговорност на туроператора" от Застрахователно дружество “Евроинс “ АД, ЕИК 121265113, с адрес София, бул. “Христофор Колумб” 43, притежаващо лиценз за  извършване на застрахователна дейност 8 от 15.06.1998 на КФН., тел.0700 17 241, с която ТУРОПЕРАТОРЪТ есключил Застрахователен договор за отговорност на туроператора номер 03700100001984 от дата 26.03.2019 г., намиращи се

на интернет-страницата на ТУРОПЕРАТОРА съгласно изискванията на Закона за туризма и действащото българско

законодателство. 

    4.1.3. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че дава съгласието си личните му данни да

бъдат обработвани и използвани от ТУРОПЕРАТОРА във връзка с изпълнението на настоящия Договор за туристически

пакет и свързани туристически услуги съгласно разпоредбите от Закона за защита на личните данни и действащото

българско законодателство, както и че дава съгласието си да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес

лични, рекламни или други търговски съобщения от “Тиара Тур” ООД, като му се предоставя възможност по лесен начин

да се откаже от получаването на този вид съобщения

    4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след

неговото сключване, за да му бъде предоставена посочената в настоящия договор, допълнителна информация и

необходимите документи за ползване на тур. услуги, включени в пакета, преди началото на пътуването, съгласно

изискванията на Закона за туризма и настоящия договор. Тази информация се предоставя съгласно разпоредбите на

Закона за туризма.

 

8

 

 

  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви в така определения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност

затова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е информиран.

  4.3. Да спазва обществения ред в превозните средства и извън тях, включително в хотели, обществени места и

други. При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният

извършител или извършители поема/поемат пълна имуществена и друга отговорност за причинените щети, включително

на мястото на тяхното извършване, когато това се изиска от потърпевшата страна. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи

по тази процедура и не дължи никакви компенсации, обезщетения или неустойки, както и при евентуална промяна на

графика и съдържанието на организираното пътуване поради тази причина, включително и на всички останали туристи,

които не са отговорни за причинените щети. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки

следва да бъдат насочени към извършителят, който е причинил щетите саглъсно разпоредбите на този договор.

  4.4. При пътуванията в/извън Р България ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да си осигури валидни лични

документи – лична карта, задграничен паспорт и др., съгласно изискванията на действащото законодателство на

посещаваната страна и на Р България и да спазва всички митнически и законови разпоредби за износ и внос на валута,

предмети, материални ценности и други.

  4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛ, който ще извършва пътуване и/или престой в страни с повишен риск от инфекциозни и

други заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика и да има съответните имунизации съгласно

международните медицински изисквания.

  4.6. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА, съгласно Закона за туризма и действащото

българско законодателство. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и

чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

  При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата туристът

следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата

страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично

укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако

туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат

разгледани и уважени.

  4.7. При неспазване на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира

изпълнението и качеството на туристическата програма.

 

V. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

   5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.

   5.2. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма и настоящият договор, при евентуална значителна промяна на

Договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен пряко или

чрез туристическият агент да уведоми Потребителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването ѝ, но не-покъсно от 3

(три) дни преди началната дата на пътуването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

   - Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което

отразява тяхното отражение върху цената, или

   - Да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.

   В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

   - Друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има такава възможност.

   - Пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между

отмененото и предложеното пътуване.

   - Да бъдат възстановени всички платени от туриста суми по договора в 7 дневен срок от датата на

уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   Това условие не е в сила при сключване ва Договор в последната минута - по-малко от 10 дни преди

заминаване.

   5.3. Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и

обезщетение за това, за автобусни програми и програми със собствен транспорт, е 10.00 часа на първия работен за

ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. Крайният срок, в който

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за самолетни

програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия

договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването.

   5.4. Срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва

своето пътуване на трето лице:

   5.4.1. За автобусни програми:

   А) Без промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на

заминаване – без неустойка. От 60 дни до 7 дни преди започване на изпълнение на туристическия пакет -

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на пътуването. След този срок преотстъпването на

трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в ІII. 3.2. неустойки.

 

9

 

 

        Б) С промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на

заминаване – без неустойка. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила

посочените в ІII. 3.2. неустойки.

        5.4.2. За самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет,

но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. Промяна

на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-ия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила

посочените в ІII. 3.2. неустойки.

        При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 (девет) дни преди

датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.

        5.5. Турист има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ. В този случай влизат в сила условията,

посочени в раздел ІII, т.3.2. Туристът се задължава незабавно да уведоми за това туристическия агент в писмена форма в

офиса, където е записан, и заедно с него да представи всички изисквани документи за пътуването. Пътуването не може

да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат

да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква

сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра до момента.

        В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече

оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност по

замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключването на договор с

ТУРОПЕРАТОРА за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.

        В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда

необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се

задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се

счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са

солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с

прехвърлянето.

        5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия:

При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва

незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху

ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на

предявяването ú. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.

        В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на

самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.

        Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.

        5.7. ЛИЧНИ ДАННИ. Получените лични данни във връзка с този договор, ще бъдат използвани единствено във

връзка с изпълнението на услугите по заявеното пътуване. Те ще бъдат предоставени само при необходимост на

подизпълнител/доставчик на съответната услуга съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за

защита на данните). На интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА е поместена информация във връзка с политиката за

защита на личните данни на компанията, условията за ползване на убсайта и политиката за ползване на “бисквитки” /

cookies

 

            VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

  6.1. Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в

случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 съгласно Закона за туризма и действащото

българско законодателство.

  6.2. Копие от пълните условия на задължителната застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания

извън страната;

  6.3. Сертификат за сключена Застраховка за отговорност на туроператора на застрахователна компания "ЗД

Евроинс" АД.

  С настоящия подпис, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че преди сключване на настоящият договора в писмен

вид е получил Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в

случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 съгласно Закона за туризма и ТУРОПЕРАТОРЪТ

е изпълнил задължението си за предоставяне на тази информация съгласно изискванията на действащото българско

законодателство, както и че при сключване на договора заедно с него на същата дата и час е получил в писмен вид копие

от пълните условия на задължителната застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" на Застрахователно акционерно

дружество "Евроинс" АД и е запознат със съдържанието наСертификат за сключена "Застраховка за отговорност на туроператора" от Застрахователно акционерно дружество"Евроинс" АД.

  С настоящия подпис, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че че няма да препродава услугите предоставени от

“Тиара Тур” ООД, за който е заплатил на други лица и че е запознат с възможността за сключване на застраховка "Отмяна на

пътуване".

 

10

 

 

 VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 7.1. Всички допълнителни споразумения между страните по настоящият договор, приложения към него и

предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни сертификати, застрахователни полици и всякакви други документи, се

считат за неразделна част от настоящия Договор за туристически пакети и свързани туристически услуги

 7.2. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство и

Общите условия публикувани на интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните

 

ТУРОПЕРАТОР:

 

………………………………

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 

……………………………

 

 

Стандартни формуляри

 

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма на Република България (Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове

 

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството "Тиара Тур ООД" ООД, ЕИК 1211821607, с данни за контакт: адрес - гр. София 1303, ул. "Пиротска" № 45, вх. Б, ат. 28, телефон за връзка и спешни повиквания - 00359899959588, имейл - sales@tiaratour-bg.com , ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството "Тиара Тур" ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

 

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.

2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

6. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.

7. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

8. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

9. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

10. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

11. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

12. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД се ползва със защита при несъстоятелност в застрахователна компания "Групама Застраховане" ЕАД с данни за контакт: седалище и адрес на управление - гр. София 1124, бул. "Цариградско шосе" № 47А, бл. В, ет. 3, телефон - 070012332. Пътуващите могат да се обърнат към застрахователната компания, или когато е приложимо, към компетентния орган:

а) Комисия за защита на потребителите: адрес - гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон - 029330565, имейл - info@kzp.bg;

б) Министерство на туризма: адрес - София, ул. "Съборна" № 1, телефон - 029046809, имейл - tourism@tourism.government.bg;

ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството "Тиара Тур" ООД.

 

 

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма - тук: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/zakoni/zakon-za-turizma

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1

 

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството “ТИАРА ТУР” ООД /дружествата “ТИАРА ТУР” ООД  ще носи/носят пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло. В съответствие със законовите изисквания дружеството “ТИАРА ТУР” ООД /дружествата “ТИАРА ТУР” ООД  е/са предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност. Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302: – Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет. – Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

 • На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 • – Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи. – Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 • – Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
 •  – Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет. – Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • – Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 •  – Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 • – Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 • – Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството “Тиара Тур” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗД “ЕВРОИНС” АД  (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако
 • изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството “ТИАРА ТУР” ООД . Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

Приложение № 3 към чл. 82, ал. 3(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г.,в сила от 1.07.2018 г.)

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, при които туроператорът на пакета предоставя информацията на друг търговец съгласно § 1, т. 67, буква "б", подбуква "дд" от допълнителните разпоредби Когато сключите договор с дружество AB, не по-късно от 24 часа след получаването на потвърждението за резервацията от дружеството “Тиара Тур” ООД, туристическата услуга, предоставена от “ТИАРА ТУР” ООД  и AB, ще представлява туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството “Тиара Тур” ООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло. В съответствие със законовите изисквания дружеството “Тиара Тур” ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност. По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

 

На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация: Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическите услуги преди сключването на договора за туристически пакет.
 • – Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 • – На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 •  – Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи. – Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 • – Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди началото на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
 •  – Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет. – Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • – Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 • – Пътуващите имат право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 • – Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 • – Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството “Тиара Тур” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗД “Евроинс” АД (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството “Тиара Тур” ООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ                                                                                                                       

Изявление за защита на личните данни
Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите на този сайт. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да изпратите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Сайтът събира данни, които са необходими за извършване на желаната услуга.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 915 3 518

Осигуряване безопасност на данните
Цел на сайта е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички лични данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Не предоставяме данните на трети лица
При регистрация в сайта от потребителите се изисква да предоставят лични данни като потребителско име, e-mail, телефон, адрес и собственоръчно въведена парола. Тези данни се изпозлват единствено и само за целите на сайта и не се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, с изключение на случаите, в които от това зависи изпълнението на желана от вас услуга към сайта.

Промяна или изтриване на личните данни
Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.
 
Ако имате въпроси или коментари относно политиката за поверителност, моля свържете се с нас.